14/04/2017

Thông báo về việc di chuyển mộ tại nghĩa trang Văn Điển

Căn cứ Quyết định đầu tư số 6436/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án […]
14/04/2017

Thông báo về việc nhập bình tro cốt vào nhà A2 (nhà để tro cốt ngoài trời) nghĩa trang Văn Điển

Để phục vụ nhân dân gửi bình tro cốt lâu dài. Từ ngày 21/08/2014 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội giải quyết nhập bình tro cốt vào […]
14/04/2017

Thông báo về việc hợp đồng đăng ký trước phần mộ tại nghĩa trang Yên Kỳ, Thanh Tước, Văn Điển

14/04/2017

Thông báo về việc chuyển phòng Quản lý nghĩa trang Người có công (02/06/2014)

Kể từ ngày 02/06/2014 Ban phục vụ lễ tang Hà Nội chuyển phòng Quản lý nghĩa trang Người có công về địa điểm mới tại : Nhà điều hành tang […]