CÁC LOẠI HÌNH LƯU TRO, TIỂU CỐT

1. Quy trình thực hiện:

1.1 Cát táng lưu giữ tro cốt tại các nhà để tro cốt:

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

Bước 1: Khi làm thủ tục cát táng lưu giữ tro, cốt tại các nhà để tro, cốt nghĩa trang Văn Điển, tang chủ mang giấy tờ, hồ sơ đến liên hệ tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Bước 2: Tang chủ đăng ký thời gian ký táng tro, cốt với nghĩa trang Văn Điển.

Bước 3: Tang chủ đến ngày thực hiện hợp đồng, mang theo Hợp đồng của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội vào văn phòng Nghĩa trang để thực hiện hợp đồng.

1.2 Cát táng lưu giữ hài cốt, tro cốt dưới mặt đất: 

Mô tả thứ tự các bước cần tiến hành:

Bước 1: Khi làm thủ tục cát táng vào khu mộ Giả sơn nghĩa trang Văn Điển, nghĩa trang Yên Kỳ, chủ mộ mang giấy tờ, hồ sơ đến liên hệ tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Bước 2: Chủ mộ đăng ký thời gian táng tro, cốt với nghĩa trang Văn Điển, nghĩa trang Yên Kỳ.

Bước 3: Chủ mộ đến ngày thực hiện hợp đồng, mang theo Hợp đồng của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội vào văn phòng nghĩa trang để thực hiện hợp đồng.

3. Một số hình ảnh lưu hài cốt, tro cốt tại nghĩa trang Văn Điển:

Gửi tro ngoài trời

Gửi tro trong nhà
Gửi tro cốt tại khu Giả sơn – nghĩa trang Văn Điển