Tổ chức bộ máy

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức bộ máy của Ban Phục vụ lễ tang như sau:

Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội