LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BAN PHỤC VỤ LỄ TANG 

– Năm 1960 Uỷ Ban Hành chính thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Phòng công tác nghĩa trang trực thuộc Ban Dân chính – Sở Cứu tế.

– Năm 1980 Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định đổi tên là Ban quản lý nghĩa trang trực thuộc Sở Thương binh Xã hội.

– Năm 1987 Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 4981/QĐ-UB ngày 17/11/1987 v/v Thành lập Ban Phục vụ lễ tang Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

– Năm 2004 Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 7736/QĐ-UB ngày 16/11/2004 v/v xác định lại mô hình tổ chức của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

– Năm 2008 Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25/12/2008 v/v Thành lập lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội