08/12/2022

Thông báo về việc tạm thời thay thế thủ tục, hồ sơ hỗ trợ hoả táng khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 03/01/2023